Ochrana osobných údajov


 INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

udelený v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej ako „Nariadenie“)

 

 

Prevádzkovateľ 5 ELEMENT RESIDENCE, a. s., so sídlom: Rubínova 1, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 53 582 225, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 7190/B (ďalej ako "Prevádzkovateľ") považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Dotknuté osoby:

 

Fyzické osoby, ktoré Prevádzkovateľovi v súvislosti s jeho činnosťou poskytnú svoje osobné údaje.  

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 

meno, e-mailový kontakt/e-mailová adresa, prípadne iné identifikačné údaje dotknutej osoby získané inak ako na základe súhlasu dotknutej osoby (ďalej ako "Osobné údaje").

 

Spôsob získania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ získava Osobné údaje priamo od dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi v súvislosti s činnosťou Prevádzkovateľa alebo v prípade sledovania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, alebo v prípade ak sú tieto Osobné údaje potrebné v súvislosti s plnením zmluvy alebo zavedením predzmluvných vzťahov.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Účelom spracovania Osobných údajov môže byť plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, prípadne účel súvisiaci s činnosťou Prevádzkovateľa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov vyššie uvedených účelov je predovšetkým:

 • plnenie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
 • splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; a
 • oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (na dosiahnutí vyššie uvedených účelov).

 

Prístup k osobným údajom:

 

K Osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup tretia osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ibaže sa jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie a ktorý spolupracuje s Prevádzkovateľom na príprave podkladov či na programe zasadnutia Rady Prevádzkovateľa.

 

Môže sa jednať o. i. o nasledovné subjekty:

 

 • poskytovateľov právnych služieb;
 • akcionári Prevádzkovateľa;
 • iné subjekty, spolupracujúce s Prevádzkovateľom v súvislosti s jeho činnosťou.

 

Spôsob spracúvania osobných údajov:

 

Osobné údaje budú spracúvané v písomnej podobe a v elektronickej podobe prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos Osobných údajov do tretích krajín (s výnimkou uvedenou ďalej), alebo medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ nespracováva Osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Doba spracovania osobných údajov:

 

Po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu prípadne po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov - najdlhšie do doby požiadania o ich vymazanie, alebo do odvolania súhlasu ak bol tento udelený a po dobu nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní (ktoré ste oprávnený urobiť kedykoľvek). Odvolaním súhlasu alebo žiadosťou o vymazanie údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúca z oprávneného záujmu, ktorý bol daný pred odvolaním alebo žiadosťou o výmaz. Odvolanie súhlasu/žiadosť o výmaz tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva na základe iného právneho základu, ako je prípadný súhlas alebo vyššie opísaný oprávnený záujem (tzn. predovšetkým ak je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

 

Práva dotknutej osoby:

 

Za podmienok uvedených v čl. 13 až 21 Nariadenia mám ako dotknutá osoba právo:

 • požiadať o bezplatný prístup k  Osobným údajom;
 • požiadať o kópiu Osobných údajov;
 • požiadať o opravu nepresných Osobných údajov;
 • požiadať o výmaz Osobných údajov, pokiaľ a) už pominul účel spracovania, b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, alebo c) Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané protiprávne;
 • požiadať o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;
 • odvolanie tohto súhlasu;
 • na prenosnosť Osobných údajov.

 

Svoje práva môžem uplatniť zaslaním žiadosti/oznámenia adresovanému Prevádzkovateľovi.

 

Ako dotknutá osoba prehlasujem a som si vedomý, že všetky Osobné údaje sú presné, pravdivé a poskytované dobrovoľne.

 

Svoje práva môžem uplatniť zaslaním žiadosti/oznámenia písomne alebo e-mailom na adresu: office@5elementresidence.sk.

 

 

Nastavenie cookies